За клиенти .

Подкатегории

 • График отчитане
 • Формуляри

  УСЛУГИ ЕД. ЦЕНА В       ЛВ. С ДДС                                                  

  Промяна на прогнозен дял

  Когато абонатната станция не е на ежемесечно отчитане, Белчевстрой начислява прогнозен дял на потребление от предходни периоди. За да извършите промяна е необходимо да попълните заявление, в което посочвате причините за промяната на вашия разход. Заявлението се входира в офиса, след като е подписано от собственика и домоуправителя.

  3,00

  Промяна на брой живущи

  В някои случаи в нормативните документи се изисква разходът да се изчислява на брой живущи в апартамента. Поддържайте актуална базата, за да получите коректни сметки.

  3,00

  Промяна на титулярна партида ( собственик)

  При връщане на суми можете да ги получите на касата на Топлофикация срещу представяне на лична карта на собственика. Затова е важно титулярът на партидата да е коректно вписан в базата данни на Белчевстрой и Топлофикация. 

  Ако сте собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получавате месечните сметки за топлинна енергия, е на друго лице, с услугата „Смяна на титуляр на партида” ще промените името на титуляра на партидата.

  Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в офис на Белчевстрой. Преди да подадете искане се запознайте с необходимите документи:

  Съществуващ клиент

  Нов клиент

  Документи

  Бивш собственик

  Нов собственик

  Документ за самоличност
  Документ за собственост

  Починал собственик

  Наследник/ци

  Удостоверение за наследници
  Документ за самоличност

  Наемател на общинско жилище

  Нов наемател на общинско жилище

  Заповед за настаняване
  Документ за самоличност


  Промяната на клиентските данни се извършва до 30 календарни дни от подаване на искането.

  8,00
  Смяна на статус на апартамент ( обитатаем - необитаем) 3,00

  Достъп до клиентски портал - може да ни го изпратите сканирано с подпис като прикачен файл онлайн ТУК или да ни го донесете в най-блиския офис.

  0,00
 • Месечни сметки
 • Нормативни документи

  Наредба за топлоснабдяване и методика за дялово разпределение

  Закон за енергетика

  Актуални закони касаещи управлението на етажната собственост, може да намерите на страницата на нашшите партньори "Сдружение с нестопанска цел Асоциация на домоуправителите".